Názov

Kúpna zmluva

Rezort Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rovoja SR
Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ Lesné a pozemkové spoločenstvo Urbár – Vrtižer (vek 17 rokov 7 mesiacov 2 dni)
Lesné a pozemkové spoločenstvo Urbár – Vrtižer
Cena 80 448 €
Dátum zverejnenia 29.02.2012
Dátum účinnosti 01.03.2012
Dátum platnosti do nezistený
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce
Pôvodný dokument Odkaz na pôvodný dokument
Súvisiace dokumenty

Výsledky vyhľadávania

str. 1 por. č. 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, katastrálne územie Považská teplá, Správa katastra podiele 1/1 k celku, katastrálne územie Považská teplá, Správa katastra Považská Bystrica, parcelné podiele 1/1 k celku, katastrálne územie Považská teplá, Správa katastra Považská Bystrica. 1. - - - - - 1 len „predávajúci“ 2. Slovenská republika Názov: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej zmluvu: „ Čl. II. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemky registra C-KN: parcelné
str. 2 1. Čl. III. Predávajúci teraz predáva kupujúcemu nehnuteľnosti citované v článku II. tejto zmluvy právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti na Katastrálnom . tejto zmluvy, resp. na účet predávajúceho. Čl. IV. 1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom . Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu Trenčín
str. 3 zástupcov obidvoch zmluvných strán. Vecnoprávne účinky zo zmluvy vznikajú rozhodnutím Katastrálneho úradu Trenčín, Správa katastra Považská Bystrica o povolení vkladu práv vyplývajúcich zo zmluvy do katastra nehnuteľností. 5. Zmluva je vyhotovená v 5-ich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, a z ktorých 1 rovnopis obdrží predávajúci a 4 rovnopisy kupujúci z toho 2 rovnopisy pre potrebu konania o povolení vkladu. Predávajúci: V ........................., dňa 4.1.2012 Kupujúci: V

Ohodnoťte túto zmluvu

Definuje dokument vo svojej zverejnenej podobe jasné, čo je jeho predmetom (za čo presne sa platilo)?

áno nie celkom nie neviem posúdiť

Je zrejmé koľko presne bude stáť celá zákazka?

áno je uvedený iba maximálny limit nie neviem posúdiť

Ak poznáte oblasť, ktorej sa dokument týka - zdá sa vám cena predražená?

veľmi predražená predražená nie neviem posúdiť

Vidíte v dokumente iný zásadný problém? (Ak áno, opíšte ho pár slovami)

veľmi zásadný zásadný nie

Sú v dokumente vyčiernené podstatné údaje?

áno nie

Zobraziť ďalšie otázky ↓

Ak zmluva obsahuje odkaz na nejaké prílohy, sú všetky tieto prílohy zverejnené spolu so zmluvou?

áno nie neviem posúdiť Zmluva nemá mať prílohy

Je v dokumente jasne definovaná cena (ak ma byť uvedená)?

áno uvedené sú iba jednotkové ceny nie neviem posúdiť

Je zmluva vypovedateľná aj inak ako "po vzájomnej dohode oboch strán"?

ľahko ťažko vôbec neviem posúdiť zmluva to neuvádza

Je dokument zle oskenovaný/nečitateľný?

áno nie

Ide o jednorazovú, príp. o krátkodobú zmluvu (kratšia ako 1 rok)?

áno nie

Váš aktuálny stav zodpovedanosti otázok: 0%

Diskusia

avatar
Komentovať môžu len prihlásení používatelia.
×

Vložte tento kód na svoju stránku